اشک خون ...
توسط : سید ح
از دیده به جاش اشک خون می آید
دل خون شده ، از دیده برون می آید
دل خون شد از این غصه که از قصه عشق
می دید که آهنگ جنون می آید
دوشنبه 21/3/1386 - 9:24
پسندیدم 0
UserName