فرق بیمه ی شرکت ها و بیمه ای که پشت ماشینها مینویسن؟؟؟؟؟
توسط : mojtaba20062001

میدونی فرقشون چیه ؟

فرقشون اینه که بیمه ی ایران و آسیا و .... وقتی میان که کار از کار گذشته ولی وقتی پشت ماشین مینویسن بیمه ی دعای مادر یا بیمه ی دعای پدر-بیمه ی ابوالفضل -بیمه ی مرتضی علی -        این بیمه ها نمی ذارن حادثه ای رخ بده .
حلا کودوم یکی بهتره ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! 
دوشنبه 21/3/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName