نپندارتنهاعاشورائیان راآزموده اند
توسط : etk_133

الماس اگرچه از همه ی جوهر ها شفاف تر است ، سخت تر نیز هست . ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق تنها با یقین مطلق ممکن است...

و ای دل ! ... تو را نیز از این سنت لا یتغیر خلقت گریزی نیست . نپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند و لا غیر ... صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است

شهید آوینی

 

 

دوشنبه 21/3/1386 - 1:4
پسندیدم 0
UserName