گذشتن
توسط : hell_girl511

از تو هم بايد گذر كرد،

مثل يك كوچه بي عابر،

مثل آنها كه گذشتند و شكستند مرا.

از تو هم بايد گذشت

مثل يك خاطره تلخ،

در خم خواب شب و وهم.

از تو هم بايد گذشت،

از تو و نام تو و عشق تو هم بايد گذشت.

«آيدا جوان»

 

يکشنبه 20/3/1386 - 20:4
پسندیدم 0
UserName