اهمیت صلوات در چیست ؟
توسط : fn_400

 

صلوات ، تحفه ای از بهشت است

صلوات، نوری در بهشت است

صلوات، نور پل صراط است

صلوات، ذکر الهی است

صلوات، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود

صلوات ،موجب تقرب انسان می شود

صلوات ، رمز دیدن پیامبر در خواب است

صلوات ،سپری در مقابل آتش جهنم است

صلوات ،انسان را در سه عالم بیمه می کند

صلوات،برترین عمل در روز قیامت است

صلوات ،گناهان را از بین می برد

صلوات ، فقر را ازبین می برد

 

صلوات ،داروی معنوی است و...

"پس بر محمد و آل محمد صلوات بفرس"

يکشنبه 20/3/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName