زمان صلوات فرستادن
توسط : fn_400
امام جعفر صادق می فرمایند :در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه جمعی از فرشتگان فرود می آیند که قلم هایی از طلا و لوح هایی از نقره همراه آن هاست و در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه و روز جمعه تا غروب ،چیزی به جز صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت نمی نویسند . 

 

 
يکشنبه 20/3/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName