دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

 
*        خدایا بر محمد وعلی و حضرت زهرا و فرزندان او ائمه مصومین درود و سلام فرست وبهترین رحمت و برکات و فیوضات الهی را بر آنان نازل بگردان .
* خدایا بر پیامبران راستینت از حضرت آدم و نوح وابراهیم وموسی و عیسی و محمد و دیگر پیامرانت که افضل مخلوقات هستند درود و سلام فرست و بهترین رحمتت را بر آنان نازل گردان و مشمول عالی ترین فیوضات خودت قرار بده .
* خدایا برملائک مقرب درگاهت درود سلام فرست وآنان رادر فیض الهی غوطه ور گردان .
* خدایا آندسته ازمخلوقاتت که در زمان خلقت انسان امر تورا اجابت نمودند و آدم را سجده کردند خیر وبرکت وفیض الهی و آنچه که آنان را به سرورمی آورد نازل گردان .
* خدایا شهدای اسلام از بدو خلقت تا این زمان رامورد لطف و برکت و رحمت خودت قرار بده .
* خدایا شهدای کربلا مخصوصا آقا حسین را مور لطف خاصه خودت قرا بده .
* خدایا حضرت زینب بهترین دخت حضرت علی و حضرت زهرا و اسرای کربلا را مورد عنایت خاصه خودت قرار بده
* خدایا علمای ما مخصوصا آنهایی که با قلم و کلام و یا هر وسیله ای که دین تورا تایید و گسترش و محکم واستوارمی کنند مورد تایید ومورد فضل خودت قرار بده و آنان را رحمت وبرکت عطا فرما.
* خدایا اهل لا اله الله اله را مورد عفو و آمورزش و رحمت خودت قرار بده .
* خدایا اهل قبور که دستشان از دنیا کوتاه شده است و تورا دوست داشتند وپیامبرت را دوست داشتند و علی را دوست داشتند و ائمه معصومین را دوست داشتند و عاشق زهرا دخت پیغمبرت بودند مورد لطف وعنایت خاص خودت قرار بده و طلب مغفرت برای آنان دارم و مشمول رحمت خودت بگردان .
* خدایا اهل قبور و خاک را ببخش, با آنکه از روی جهل و نادانی به خودشان بد کرده اند واکنون نمی توانند جبران گذشته خود را بکنندمورد عفوقراربده  . تویی بخشنده و مهربان وآنان را مورد لطف و کرمت و قرا ربده .
* خدایا فامیل مرا ببخش و لطف ورحمت خودت را بر آنان نازل بگردان.
* خدایا رفتگان مرا مخصوصا پدر و برادر و جد پدر و جد مادر موردعفو . لطف و کرم خودت قراربده و آنان رادر بهترین برکات و رحمت خودت غوطه ور گردان .
* خدایا جن و دیگر مخلوقات خودت را مورد لطف و کرم قرار بده ,مخصوصا آنهایی که دستشان از زندگی کوتاه است و دیگرنمی توانند جبران گذشته را بکنند ورحمت خودت را برآنان نازل گردان .
* خدایا مریض های مسلمین را شفا بده .
*  خدایا به حرمت کرامت بشری مریضهای جن و انس را شفا بده .
* خدایا روزی هلال فراوان قسمت همسایگان ما بگردان.
* خدایا روزی هلال و زیاد و فراوان نسیب ما بگردان .
* خدایا آقا امام زمان را از ما خشنود بگردان و مارا جزء یارانش قرار بده.
* خدایا مرگ را بر ما آسان بگردان و قبر ما را نورانی گردان .
* خدایا دیدار آقا امام زمان را روزی ما بگردان .
* خدایا تو پاک وپاکیزه ای , تو بخشنده ای و تویی مهربان ما را جزء بهترین قرار بده .
 
ناصر یزدان پناه
 
 
 
يکشنبه 20/3/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName