ويرانه دل ماست....
توسط : ali_ 110
ويرانه نه آنست كه جمشيد بنا كرد
ويرانه نه آنست كه فرهاد فروريخت
ويرانه دل ماست كه با هر نگه تو
صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت
يکشنبه 20/3/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName