درختي كه از آغوش تو بزرگتر است...
توسط : hell_girl511

درختي كه از آغوش تو بزرگتر است ،از يك دانه كوچك روييده است.بنايي بلند از مشتي خاك ساخته شده است. سفري هزار فرسنگ با يك گام آغاز شده است.(تائو چينگ)

يکشنبه 20/3/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName