سخنی از ناپلئون بناپارت
توسط : paiesan
اگر مي خواهي براي حال و آينده مفيد باشي از گذشته درس بگير (ناپلئون)
شنبه 19/3/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName