فقط یک قطره خون !!!
وقتی یک قطره خون به زمین ریخت قطرات بیشتری را به طرف خود می کشد . ..... مثل یونانی ...
شنبه 19/3/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName