احساس صمیمیت
تازه رسیده ای که احساس صمیمیت کند بعید نیست که دشمن باشد .
شنبه 19/3/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName