لذت ديدن ستارگان
اگر تمام شب براي از دست دادن خورشيد گريه كني، لذت ديدن ستارگان را هم از دست خواهي داد
شنبه 19/3/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName