هرگز دنباله كسي نگرد كه بتواني با او ...
هرگز دنباله كسي نگرد كه بتواني با او زندگي كني، بلكه دنباله كسي باش كه نتواني بدون او زندگي كني.
شنبه 19/3/1386 - 16:55
پسندیدم 0
UserName