توجّه به نماز در خانواده


((وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها))(25)
اوّلين مسئوليّت انسان بعد از خودش ، خانواده اوست ، ولى از آنجا كه همسر وفرزند انسان گاهى سرسختى نشان مى دهند، انسان بايد استقامت كند وبه شيوه هاى مختلف آنان را به سوى دين و نماز دعوت كند، نه آنكه اگر چند بار گفت و اثر نكرد آنان را رها كند.
 25- سوره طه ، 132.
شنبه 19/3/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName