از هر قشري كه هستيم با فرهنگ و شعور باشيم نه مثه.....
توسط : noktehaye NAB
ديروز جمعه رفتم لواسون ...نزديك بعداز ظهر يه سر دم رودخونه رفتم ... هر كسي اومده بود براي تفريح رفته بود فقط يه خونواده ديگه بودند كه اونهام داشتن مي رفتن ....چشمم به اون طرف رودخونه افتاد و ديدم دود بلند شده سريع يه پلاستيك گير آوردم و پر آبش كردم و رفتم اون سمتي ...ديدم به  به  چه خبره پلاستيك ، پياز ، شيشه ، آشغال .... هر چي بگيد اونجا ريخته بود حالا همه اينها به كنار آتيشو درست خاموش نكرده بودند و وسط اين همه درخت خدا مي دونه چي مي شد...خلاصه چند نوبت آب پر كردمو و آوردم ريختم رو آتيش ( البته قبل از اينكه بريزم بسم الله گفتم ميدونيد كه جن و اينها رو مي گم...) تا خاموش شد..با خودم فكر كردم آدم چقدر مي تونه بي فرهنگ و بي خرد باشه كه بياد تفريحشو بكنه و بخوره و بخوابه بعدشم به خودش زحمت نده حداقل آشغالا رو جم كنه ...
از هر قشري كه هستيم با فرهنگ و شعور باشيم.
شنبه 19/3/1386 - 12:48
پسندیدم 0
UserName