هفت در جهنم ، هشت در بهشت...
توسط : نگارینا

  حواس پنجگانه وشهوت و غضب هفت در جهنم است و اگر عقل بر آنهاحاکم شود به اضافه عقل هشت در بهشت میشوند.

(حاج اسماعیل دولابی)

شنبه 19/3/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName