يك ضرب المثل آلماني....
توسط : noktehaye NAB

با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن

شنبه 19/3/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName