قسمتي از وصيت نامه ي داريوش كبير به خشايار شا
توسط : noktehaye NAB
...هرگز دوستان و نديمان خود را به كارهاي مملكتي نگمار و براي آنها همان مزيت دوست بودن با تو كافيست ، چون اگر دوستان و نديمان خود را به كارهاي مملكتي بگماري و آنان به مردم ظلم كنند و استفاده ي نامشروع نمايند نخواهي توانست آنها را مجازات كني چون با تو دوست اند و تو ناچاري رعايت دوستي نمايي...
....امر آموزش را كه من شروع كردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنويسند تا اين كه فهم و عقل آنها بيشتر شود و هر چه فهم و عقل آنها بيشتر گردد تو با اطمينان بيشتري حكومت خواهي كرد.....
شنبه 19/3/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName