سخناني از امام حسن عسگري
 

  بدا به حال بنده اي كه دو رو ( منافق ) باشد

و از دو زبان برخوردار باشد ؛  در حضور برادرش

 ‚             از او ستايش ميكند

و در غياب او ‚ وي را مي خورد ( غيبت مي كند )       اگر نعمتي به او رسد

                به او رشك مي برد

          و اگر گرفتاري برايش پيش آيد

            به او  بي توجهي  مي كند 0

شنبه 19/3/1386 - 7:55
پسندیدم 0
UserName