پروتكلها7
 

پروتكل 5

احتمال مي‏رود كه براي مدت زماني معين،غيريهوديان در سراسر دنيا با هم سازش كنند و اين سازش،امنيت ما را به خطر اندازد. ولي از اين خطر،جان سالم بدر خواهيم برد زيرا اختلافات موجود ميان‏ آنها بسيار وسيع و ريشه‏دار است و آنها به اين زوديها جرأت چنين‏ سازشي را پيدا نخواهند كرد.ما طوري مردم را به جان هم انداخته‏ايم‏  كه همه به همديگر بدگمانند.نفرت مردم از يكديگر،به خاطر تعصبات‏ مذهبي و نژادي كه در طول بيست قرن گذشته تبلور يافته است،اجازه‏ نخواهد داد كه مردم به اين سادگي با يكديگر آشتي كنند.به همين دليل‏ اگر ملتي بخواهد اسلحه‏اش را عليه ما بردارد،دولتي پشتيبان خود نخواهد يافت.

ما قومي هستيم كه به وسيله خدا برگزيده شده‏ايم تا فرمانرواي‏ مردم سراسر جهان باشيم.خداوند به قوم ما هوش و ذكاوت اعطاء كرده‏ است.ما كفايت و لياقت آن را داريم كه مسؤوليت رهبري جهان را به‏ انجام برسانيم.

هدف اساسي مديران ما اينست كه قدرت فكر كردن مردم را تضعيف كرده تا افكار آنها از انديشيدن به مسائل اساسي منحرف و متوجه مسائل كم اهميت شده و فرصت مقاومت كردن در برابر ما را نداشته باشند.

ما بايد تعليم و تربيت غير يهوديان را در جهتي سوق دهيم كه‏ قوه ابتكار از دانش‏آموزان گرفته شود و نطفه خلاقيت در ذهن آنها خفه‏ گردد.

شنبه 19/3/1386 - 7:44
پسندیدم 0
UserName