سؤالهای قرآنی 15

در کدام آیه قرآن مراحل وضو گرفتن ذکر شده است؟

: آیه  6سوره مائده

شنبه 19/3/1386 - 7:39
پسندیدم 0
UserName