همه چیز را شوخی نگیرید !
توسط : fn_400

همه چیز را شوخی نگیرید !

بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ می زنند ولی گنجشک ها جدی جدی می میرد آدم ها شوخی شوخی به هم زخم زبان می زنند ولی قلب ها جدی جدی می شکنند

.!!!
جمعه 18/3/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName