اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

حدود نیمی از گرما و حرارت بدنتان از طریق سرتان خارج می شود!

جمعه 18/3/1386 - 13:48
پسندیدم 0
UserName