مخفي نمودن مشخصات چاپگر
توسط : djhacker

اين تکنيک نيز براي سرپرستان و مديران شبکه خيلي مفيد ميباشد به کليد زير برويد :

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\

Services\Class\Services\Vxd\MSTCP

 

چنانچه زير کليد

System وجود ندارد آن را ايجاد کنيد داده اي از نوع DWORD با عنوان NoDevMgrPage ايجاد کرده و مقدار يک را در آن قرار دهيد .
پنج شنبه 17/3/1386 - 23:41
پسندیدم 0
UserName