اجراي اتوماتيک محتواي CD-R و DVD-R
توسط : djhacker

به کليد زير برويد :

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer

 

 

يک داده از نوع

DWORD با عنوان CDAutoRun ايجاد کنيد و مقدار آن را يک قرار دهيد
پنج شنبه 17/3/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName