مخفي کردن يک کامپيوتر از ليست جستجوگر شبکه ( ويندوز NT/2000/XP )
توسط : djhacker

 

کليد زير را پيدا کنيد:

HEKY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet

\Services\LanmanServer\Parameters

يک مقدار جديد از نوع DWORD با نام Hidden ايجاد کرده و آنرا برابر با 1 قرار دهيد تا کامپيوتر شما از ليست جستجوگر عمومي شبکه مخفي شود براي باز گرداندن به حالت اوليه مقدار فوق را برابر با 1 قرار دهيد.

چنانچه شما يک Sarver ايمن با يک ايستگاه کاري داشته باشيد که بخواهيد از ليست جستجوگر عمومي شبکه مخفي کنيد آنگاه تنظيمات زير را انجام دهيد:
پنج شنبه 17/3/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName