بدترشد
توسط : بر ز خ

سلام

مثلا خواستم این بار موقر باشم.

و به جای تو بگویم که شما ، بدتر شد .

این متانت به دل سنگ تو تاثیر نکرد .                    

بلکه بر عکس ، فقط رابطه ها بدتر شد .

آسمان وقت قرار من و تو ابری بود .                      

تازه با رفتن تو وضع هوا ، بدتر شد .

چاره دارو و دوا نیست به حال بد من ،                

بی تو با خوردن دارو و دوا ، بدتر شد .

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت .           

آمدم پاک کنم عشق تو را ، بدتر شد .

پنج شنبه 17/3/1386 - 21:3
پسندیدم 0
UserName