آنگاه که...
توسط : بر ز خ
  سلام

آن گاه که جانت تشنه ی یاد و علاقه ای فناناشدنی است دایم در شب و روز نام خدا را یاد کن و به کلی از غیر او علاقه ببُر (مزمل/ ۸ )

آن گاه که در پی یک نگهبان و وکیل برای خویشتن هستی؛ پروردگار را برای خود وکیل و نگهبان اختیار کن ( مزمل/ ۹ )

آن گاه که طعن و یاوه گویی عده ای آزارت می دهد؛ صبور و شکیبا باش و به طرزی نیکو از آنان دوری گزین (مزمل/ ۱۰ )

آن گاه که در تنگنای معاش زندگی روزنه ی امید نداری ببخش و انفاق کن و وسعت رزق از من بخواه ( سباء/ ۳۹ )

پنج شنبه 17/3/1386 - 20:47
پسندیدم 0
UserName