وجه تسميه حضرت فاطمه (س) به انسيه حوراء
توسط : MOTTAHET
   پيامبر اكرم (صل الله عليه وآله) فرمود: خداوند نور حضرت فاطمه(سلام الله عليها) را پيش از آفرينش زمين و آسمانها آفريد. عرض شد: يا رسول ا...! مگر حضرت فاطمه (عليها السلام) از جنس آدميان نيست؟
   فرمود: او حوراست در قالب آدميان. خداوند نور وي را در صلب آدم به وديعه گذاشت و از صلب من بيرون آورد، هرگاه شوق بهشت مي كنم، فاطمه را مي بوسم.
(تفسير الفرات، ص 10)
   ابن عباس در خبر مفصلي از پيغمبر (صل الله عليه و آله) نقل كرده كه درساق عرش نوري ديدم كه فروزنده بود مانند حوريان بهشتي. پرسيدم كيست؟ گفتند: اين دختر، «انسيه حوراء» است و او از ميوه هاي بهشتي تكون يافته است.حوريه اي است به صورت انسيه و انسيه اي است به معني حوريه وچون در بهشت راگشودند، بوي حضرت فاطمه (عليهاالسلام)را استشمام كردم.
   مراد از حوريه اين است كه مانند انسان و انسيه، به كدورات عالم طبع، آلوده نشده و چون ملكه نوري است كه به همه صور مي توان متشكل گردد.
   اصل حورالعين، از طبيعت ملك و نورانيت است و حضرت فاطمه، انسيه اي است كه به نورانيت و روحانيت فرشتگان است. چون بشريت، مستلزم كثرت كثافات عنصري مادي است، حضرت فاطمه انسيه حوراء از كدورت طبيعت بشري دور و منزه است و او موجوديت بين فرشتگان و بشر است.
   بدين جهت حضرت زهر(اسلام الله عليها) را «انسيه حوراء» گفتند كه روح افزا و روح بخش و روح انگيز بود و در طينت سنخيتي او، كدورات و پليدي وجود نداشته است.
   «انسيه حوراء» يك فرشته اي به صورت تركيب عنصري بشري است كه در لطافت و ملاحت، حوراء و در صورت، بشري بود كه آلوده به پليدي هاي مادي نشده است.
(فاطمه الزهرا (س) صاحب ولايت كبري، ص 75)
پنج شنبه 17/3/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName