ناز نفست جناب سعدی با این اشعار زیبایت
تو از هر در که باز آیی برین خوبی و زیبایی ............. دری باشد که از رحمت بروی خلق بگشایی ........ ناز نفست جناب سعدی با این اشعار زیبایت
پنج شنبه 17/3/1386 - 17:34
پسندیدم 0
UserName