فکر فردا
آن که به فکر فردا نیست به غم فردا گرفتار خواهد شد
پنج شنبه 17/3/1386 - 17:29
پسندیدم 0
UserName