شاه بی ارزش
توسط : MOTTAHET
روزی مدرس (ره) در یکی از میدان های تهران به یک درشکه چی گفت: از اینجا تا جعفر آباد، قصر رضاخان چقدر کرایه می گیری؟
درشکه چی گفت: سه تومان.
مدرس کمی مکث کرد و گفت: نمی ارزد، شاه ما آنقدر قیمت و ارزش ندارد.
پنج شنبه 17/3/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName