يازده بار شمرديم و يكي باز كم است..
توسط : ali_ 110
قطعه ي گم شده اي پر پرواز كم است
يازده بار شمرديم و يكي باز كم است
اين همه آب كه جاريست نه اقيانوس است
عرق شرم زمين است كه سرباز كم است
 
پنج شنبه 17/3/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName