"اگر بخواهی . . . عشق پر از زمزمه است "
توسط : doki_inkalej
 

 

اگر  بخواهی . . . عشق افسانه نیست .

اگر بخواهی . . . عشق حقیقت است .

اگر بخواهی . . . عشق رویا نیست .

اگر بخواهی . . . عشق واقعیت است .

اگر بخواهی . . . عشق سکوت نیست .

اگر بخواهی . . . عشق فریاد محبت است .

اگر بخواهی . . . عشق بی معنی نیست .

اگر بخواهی . . . عشق پر از زمزمه است .

اگر بخواهی . . . عشق خیانت نیست .

اگر بخواهی . . . عشق وفا است .

اگر بخواهی . . . عشق پژمردن نیست .

اگر بخواهی . . . عشق از ، نو جوانه زدن است .

اگر بخواهی . . . عشق خاموش نیست .

اگر بخواهی . . . عشق شعله ور است .

اگر بخواهی . . . عشق زمین خوردن نیست .

اگر بخواهی . . . عشق پَر پرواز است .

اگر بخواهی . . . عشق مرداب نیست .

اگر بخواهی . . . عشق جریان رودخانه است .

اگر بخواهی . . . عشق تنهایی نیست .

اگر بخواهی . . . عشق عشق یکی بودن است .

اگر بخواهی . . . عشق شکستن نیست .

اگر بخواهی . . . عشق پیوستن است .

اگر بخواهی . . . عشق یک لحظه نیست .

اگر بخواهی . . . عشق تا همیشه با هم بودن است.

پنج شنبه 17/3/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName