زندگي گره نيست...
توسط : hell_girl511
 

زندگي گرهي نيست كه در جستجوي گشودن آن باشيم،زندگي واقعيتي است كه بايد آن را تجربه كنيم.

پنج شنبه 17/3/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName