تحمل..
توسط : hell_girl511

كسي كه تحمل هيچ چيز را ندارد،خود نيز تحمل ناپذير است.(ژانه)

پنج شنبه 17/3/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName