تا وقتي ...
توسط : hell_girl511

تا وقتي زندگي هست،اميد هم خواهد بود.(سروانتس)

مرگ حقيقي براي انسان،مرگ اميد است.(ناپلئون)

پنج شنبه 17/3/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName