مناجات
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

الهی،چند خوانی و رانی؟بگداختم در ارزوی روزی که:در ان روز،تو مانی،تا کی افکنی و برگیری؟

این چه وعده است بدین درازی و این دیری؟ خواجه عبدالله انصاری

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:24
پسندیدم 0
UserName