نکته ای از ویکتور هوگو
توسط : paiesan
در زندگي لحظاتي است که تن به هر حالت باشد جان در سجوداست  
 از نامه ماريوس به کزتبينوايانويکتور هوگو
چهارشنبه 16/3/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName