هيچ وقت هيچ چيز و هيچ كس را بي جواب نگذار‍!!!
توسط : smjm73
 

هيچ وقت هيچ چيز و هيچ كس را بي جواب نگذار‍!!!

 

جواب سلام را با عليك بده.

جواب تشكر را با تواضع‌،

جواب كينه را با گذشت،

جواب بي مهري را با محبت،

جواب ترس را با جرأت،

جواب دروغ را با راستي،

جواب دشمني را با دوستي،

جواب زشتي را به زيبايي،

جواب توهم را به روشني،

جواب خشم را با صبوري،

جواب سرد را به گرمي،

جواب نامردي را با مردانگي،

جواب همدلي را با رازداري،

جواب پشتكار را با تشويق،

جواب اعتماد را بي ريا،

جواب بي تفاوتي را با التفات،

جواب يكرنگي را با اطمينان،

جواب مسووليت را با وجدان،

جواب حسادت را با اغماض،

جواب خواهش را بي غرور،

جواب دورنگي را با خلوص،

جواب بي ادب را با سكوت،

جواب نگاه مهربان را با لبخند،

جواب لبخند را با خنده،

جواب دلمرده را با اميد،

جواب منتظر را با نويد،

جواب گناه را با بخشش،

و جواب عشق چيست جز عشق؟

هميشه جواب هاي،هوي نيست. جواب خوبي را با خوبي بده، جواب بدي را هم با خوبي بده. هيچ وقت سر بالا نده. هيچ وقت هيچ چيز و هيچ كس را بي جواب نگذار. مطمئن باش هر جوابي بدهي "يه روزي، يه جوري، يه جايي" به تو باز مي گردد.

چهارشنبه 16/3/1386 - 13:12
پسندیدم 0
UserName