دو چیز را هیچگاه فراموش نکن . . .
توسط : عافی

دو چیز را هیچگاه فراموش نکن :1-خدا را 2- مرگ را ودو چیز را همیشه فراموش کن:1- خوبیهایی که کردی 2 -بدیهایی که بهت شده

 

چهارشنبه 16/3/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName