چند نکته در راه موفقیت
توسط : Guided
موفقیت شخصی یعنی بدست ﺁوردن ﺁنچه میخواهید و قدردانی کردن برای ﺁنچه دارید.
 
زندگی پیوسته فرایند رشد و پیشرفت است وقتی رشد را متوقف کنید مردن ﺁغاز میشود.  
 
کافی نیست که فقط با ﺁنچه داریم شاد باشیم باید برای خواسته های مادی خود ارزش قا ﺋل باشیم.
 
چالش واقعی زندگی در رسیدن به ﺁنچه میخواهید نیست بلکه حفظ و خواستن چیزی است که بدست ﺁورده اید.
 
تفاوت اساسی بین ﺁنهایی که در زندگی موفق می شوتد و ﺁنهایی که شکست می خورند در دانستن چگونه بلند شدن دوباره است.
 
جان گری
 
چهارشنبه 16/3/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName