رفتي به غزل شدن دچارم كردي...
توسط : ali_ 110
آغشته به اشك و انتظارم كردي
رفتي به غزل شدن دچارم كردي
يك لحظه به خاطر خدا هم كه شده
برگرد و بيا ببين چكارم كردي
چهارشنبه 16/3/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName