بیچا ره آدمی
این هم یکی از بیچارگیهای آدمی است که خود چند روزی بیش نمی ماند ولی آثار او به حیات جاوید می تواند رسید ........(نصرالله فلسفی)........
سه شنبه 15/3/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName