روزگار جوانی خیلی مهمه چون .....
بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختی ها و مشقات روزگار جوانی مدیون هستند.
سه شنبه 15/3/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName