تسنیم
توسط : rasoolkarimi70

-------------- چي مي شد اگه خدا.....؟-----------------

-------------- چي مي شد اگه خدا.....؟-----------------

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده چون كه ما ديروز وقت نكرديم از او تشكر كنيم؟

چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما رو هدايت نمي كرد چون امروز اطاعتش نكرديم؟

چي مي شد اگه خدا كتاب مقدسش رو از ما مي گرفت چون كه امورز فرصت نكرديم ان را بخوانيم؟

چي مي شد اگه خدا در خانه اش رو مي بست چون ما در قلبهاي خود را بسته ايم؟

چي مي شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمي داد چون ديروز به دستوراتش خوب عمل نكرديم؟

چي مي شد اگه خدا خواسته هايمان را بي پاسخ مي گذاشت چون فراموشش كرديم؟

--------------بياييم خود را به خدا نزديك تر كنيم ---------

 

پایگاه جامع قرآن کریم

ارائه بی از 450 مطلب جامع قرآنی

www.quran14.ir

quran1426@gmail.com

سه شنبه 15/3/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName