رحلت امام

 

رحلت حضرت امام خميني (ره)
 
 
وصال يار, فراق ياران
امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بايــست ابـلاغ كنـد , گفته بـود و در عمـل نيز تـمام هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود . اينك در آستـانه نيمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده ملاقات عزيزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده  بـود و  قامتش  جز در بـرابـر او , درمـقابل هيچ قدرتى خـم نشده , و چشـمانش جز براى اوگريه  نكرده بـود . سروده هاى عارفانه اش  همه  حاكى  از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اينك ايـن  لحظه شكـوهمنـد  بـراى  او , و جانــكاه و تحمل  ناپذير بـراى  پيروانـش , فـرا مـى رسيد . او خـود در  وصيتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام  و قلبـى مطمئن و روحى شاد  و  ضميرى  اميدوار به  فضل خدا از خدمت   خـواهران و برادران مرخص  و  به سـوى  جايگاه  ابــدى سفر  مى كنـم  و به دعاى  خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن  و رحيـم  مى خـواهـم كه  عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم كه عذرم را دركـوتاهى ها  و قصـور و تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند .شگفت آنكه امام خمينـى در يكـى از غزلياتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است :
انتظار فرج از نيمه خرداد كشم              سالها مى گذرد حادثه ها مى آيد

 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال  بـود. قــلبـى  از كار  ايستـادكه  ميليـونها قلــب را بـه نور خدا  و  معنـويت  احـياء  كرده  بـود .  بــه  وسيله  دوربين  مخفـى ای كه تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى  و جريان  عمل  و لحظه  لقاى  حق  ضبط  شده  است. وقتى كه گوشه هايـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از  تلويزيون  پخـش  شـد  غوغايى در  دلها  بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن  فضا ممكـن  نيست  . لبها  دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود . در آخرين شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى سخت  و  طولانى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و در حاليكه چنديـن سرم به دستهاى مباركـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى كرد.
درساعات آخر, طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنيـن حــالتى بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد . وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد , گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است , بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـونهايـى كـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد . هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف كند.
مـردم ايـران و مسلمانان انقلابى , حق داشتـند اينـچنيـن ضجه كـنند و صحنه هايى پديد آورند كه در تاريخ نمونه اى بـديـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداريـم. آنان كسـى را از دست داده بـودند كـه عـزت پـايمال شـده شان را بـاز گـردانده بود , دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمريكايى و غربـى را از سرزمينشان كـوتاه كرده بود , اسلام را احــياء كـرده بــود , مسلمـيـن را عــزت بـخـشـيـده بـــود , جمهـورى اسلامـى را بـر پـا كـرده بـود , رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شيـطانـى دنـيا ايستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت كرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمايت همه جانبه مـى شـد . مردم ,رهبر محبـوب و مرجع دينـى خـود و منادى اسلام راستيـن را از دست داده بـودند .
شايـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد , اگـر حالات مردم را در فيـلمهاى مـراسـم توزيع و تشييع و خاكسپارى پيكر مطهر امام خمينـى مشاهده كنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن كه در مقابل سنگينـى ايـن حادثه تاب تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از كار ايستـاده بـود را بشنـوند و پيكرهايى كه يكـى پـس از ديـگرى از شـدت تـاثـر بيهوش شـده , بر روى دسـتها در امـواج جمعـيت به سـوى درمانگاهها روانه مى شـدند را در فيلمها و عكسها ببيننـد , در تفسير ايـن واقعيتها درمانده شوند .
امـا آنـانكه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه كـرده انـد , مشكلـى نـخواهند داشت . حقيقـتا مردم ايران عاشق امام خمينى بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايى در سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه :
عشق به خمينـى عشق به همه خوبيهاست .

البته ببخشيد كه با تاخير اين مطلب رو واستون گذاشتم چون امتحان داشتم .

منبع : پايگاه اطلاع رساني دانشگاه امام

سه شنبه 15/3/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName