ویژگی های مدیریتی امام خمینی
توسط : mostafagnt
   

ویژگی های مدیریتی امام خمینی:

1- سخت کوش وپرکار

2- دوراندیش

3- تیزبین

4 - حلیم

5- آینده نگر

6- رعایت نظم وترتیب درکارها

7- ادای تکلیف وهمت بلند

8- درپی تثبیت قدرت نبودن

9- بدیهارابه نیکی جبران کردن

10- دلهارابه دست آوردن

11- کارهارا خوب انجام دادن

12- التزام به ضوابط ورعایت مقررات شرعی وقانونی

13- توصیه درجهت حذف کاغذبازیها وخدمت گزاری به مردم محروم

14- قاطعیت وسارش ناپذیری درتصمیمات

15- آرامش وطمانینه کامل درکوران حوادث سخت

16- صرفه جویی وپرهیزشدید ازاسراف وتبذیر

17- داشتن آگاهی وعلم درزمینه های مختلف

18- آگاهی دادن به مردم

19- داشتن شرح صدروتحمل کردن مصائب

20- برخوردبا مسئولین ناکارامد

دوشنبه 14/3/1386 - 21:6
پسندیدم 0
UserName