اجازه می دی؟
توسط : b_1369

اگه اجازه بدی می خوام مامور قلبت بشم تا هر کس و نا کسی به خودش اجازه نده بیاد تو قلبت.......

میدونستم رومو زمین نمی ندازی

دوشنبه 14/3/1386 - 20:36
پسندیدم 0
UserName